ویرایش

نکته: برای ایجاد دسترسی (Access Token) راهنمای استفاده را مطالعه کنید.


POST | بروز‌رسانی کد تخفیف‌های یک کمپین

با فراخوانی API زیر می‌توانید کد تخفیف‌های یک کمپین را بروز کنید تا پیام‌های بعدی از کد تخفیف‌های جدید استفاده کنند:

https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/containers/updatePromoCodes/{PUSH_TRACK_ID}

محتوای فایل CSV باید به شکل زیر باشد:

ABC123
EFG456
first-ticket
new-user

فرمت درخواست باید multipart/form-data باشد و فایل CSV کد تخفیف‌های جدید با کلید file باید ارسال شوند. در ادامه، نمونه یک درخواست cURL آورده شده است:

curl --location --request POST \
'https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/containers/updatePromoCodes/{PUSH_TRACK_ID}' \
--header 'X-Access-Token: {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'file=@/Users/user/Desktop/promoCode.csv'

دقت کنید که PUSH_TRACK_ID شناسه‌ی رهگیری trackId کمپین شماست و ACCESS_TOKEN نیز همان API Key (Access Token) شماست.

روش عملکرد API مذکور به صورت خودکار بوده و به محض اتمام عملیات با مجموعه‌ی قبلی جایگزین خواهد شد.

پاسخ درست

در صورت که عملیات با موفقیت انجام شود، پاسخ زیر را دریافت خواهید کرد که به این معنی است که، بروزرسانی کد تخفیف با موفقیت انجام شده است.

{
  "promoSetId": "b7815e64-16cb-4050-8481-8dc081edeaf6",
  "totalRows": 200
}

پاسخ نادرست

در صورت بروز خطا در فراخوانی وب سرویس با خطای زیر مواجه خواهید شد:

خطای اشتباه بود مقدار شناسه کمپین (trackId):

{
  "error": {
    "name": "Error",
    "status": 404,
    "message": "Invalid userPush id"
  }
}

POST | کد تخفیف‌های عمومی

کد تخفیف‌های عمومی در مواقعی به کار می‌روند که برای یک کمپین دارای کد تخفیف، فایلی بارگذاری نشده باشد یا در هنگام اجرای کمپین، تمام کدهای بارگذاری‌شده‌ی اختصاصی مصرف و تمام شده باشند.

با فراخوانی API زیر می‌توانید کد تخفیف‌های عمومی اپلیکیشن خود را بروز کنید:

https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/containers/updateGlobalPromoCodes

محتوای فایل CSV باید به شکل زیر باشد:

ABC123
EFG456
first-ticket
new-user

فرمت درخواست باید multipart/form-data باشد و فایل CSV کد تخفیف‌های جدید با کلید file باید ارسال شوند. در ادامه، نمونه یک درخواست cURL آورده شده است:

curl --location --request POST \
'https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/containers/updateGlobalPromoCodes' \
--header 'X-Access-Token: {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'file=@/Users/user/Desktop/promoCode.csv'

روش عملکرد API مذکور به صورت خودکار بوده و به محض اتمام عملیات با مجموعه‌ی قبلی جایگزین خواهد شد.

پاسخ درست

در صورت که عملیات با موفقیت انجام شود، پاسخ زیر را دریافت خواهید کرد که به این معنی است که، بروزرسانی کد تخفیف با موفقیت انجام شده است.

{
  "promoSetId": "{YOUR_APP_ID}",
  "totalRows": 200 
}