ویرایش

شما می‌توانید با فرخوانی این وب‌ سرویس، دیتای رویداد‌هایی که در اپلیکیشن شما اتفاق می‌افتد را به سرور چابک ارسال کنید.


نکته: برای ایجاد دسترسی (Access Token) راهنمای استفاده را مطالعه کنید.


ارسال رویداد (Track)


POST | لینک پایه (Path)

لینک پایه ارسال رویدادpost https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/installations/track است. شما می‌توانید به یکی از دو روش شناسه نصب یا شناسه کاربری، رویداد را به سرور چابک ارسال کنید.


مثال ارسال رویداد به سرور چابک از طریق شناسه کاربری
{
 "userId": "USER_ID",
 "eventName": "EVENT_NAME",
 "eventTime": 1575965125110,
 "eventData": {}
}
 • userId (اجباری)

شناسه کاربری که رویداد را انجام داده است.

نکته:توجه داشته باشید شناسه کاربر، شامل اطلاعات دستگاه‌هایی که کاربر با آن‌ها وارد اپلیکیشن شده نمی‌شود؛ شما برای ذخیره رویداد از سمت کاربر و دستگاهی که رویداد با آن در اپلیکیشن انجام شده، رویداد را به شیوه شناسه نصب ارسال کنید. درصورت ارسال رویداد بر اساس شناسه کاربری، چابک نمی‌تواند تشخیص دهد که رویداد از چه دستگاهی ارسال شده است، در نتیجه چابک به طور خودکار آخرین دستگاهی که کاربر با آن وارد اپلیکیشن شده را به عنوان دستگاهی که رویداد در آن انجام شده ذخیره می‌کند.

 • eventName (اجباری)

نام رویدادی که می‌خواهید ثبت کنید را به عنوان مقدار eventName ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد addToCart را برای کاربر 09331952921 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/track' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "userId": "09331952921",
 "eventName": "addToCart",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'

مثال ارسال رویداد به سرور چابک از طریق شناسه نصب در چابک
{
 "installationId": "INSTALLATION_ID",
 "eventName": "EVENT_NAME",
 "eventTime": 1575965125110,
 "eventData": {}
}
 • installationId (اجباری)

این شناسه نصب توسط چابک گزارش می‌شود. برای ارسال رویداد انجام شده توسط یک کاربر باید شناسه نصب آن را به سرور چابک ارسال کنید که می‌توانید شناسه نصب (شناسه دستگاه) را در زمان ارسال رویداد از SDK چابک دریافت کنید.

 • eventName (اجباری)

نام رویدادی که می‌خواهید برای کاربر ثبت کنید را به عنوان مقدار eventName ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات و داده مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد addToCart را برای دستگاه 123456789 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/track' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "installationId": "123456789",
 "eventName": "addToCart",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'

ارسال رویداد درآمد (Tracking Purchase)


POST | لینک پایه (Path)

لینک پایه ارسال رویدادposthttps://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/installations/trackPurchase است. شما می‌توانید به یکی از دو روش شناسه نصب یا شناسه کاربری، رویداد را به سرور چابک ارسال کنید.


مثال ارسال رویداد درآمد به سرور چابک از طریق شناسه کاربری
{
 "userId": "USER_ID",
 "eventName": "EVENT_NAME",
 "eventTime": 1575965125110,
 "revenue": 25000,
 "currency": "RIAL",
 "eventData": {}
}
 • userId (اجباری)

شناسه کاربری که رویداد را انجام داده است.

نکته:توجه داشته باشید شناسه کاربر، شامل اطلاعات دستگاه‌هایی که کاربر با آن‌ها وارد اپلیکیشن شده نمی‌شود؛ شما برای ذخیره رویداد از سمت کاربر و دستگاهی که رویداد با آن در اپلیکیشن انجام شده، رویداد را به شیوه شناسه نصب ارسال کنید. درصورت ارسال رویداد بر اساس شناسه کاربری، چابک نمی‌تواند تشخیص دهد که رویداد از چه دستگاهی ارسال شده است، در نتیجه چابک به طور خودکار آخرین دستگاهی که کاربر با آن وارد اپلیکیشن شده را به عنوان دستگاهی که رویداد در آن انجام شده ذخیره می‌کند.

 • eventName (اجباری)

نام رویدادی که می‌خواهید ثبت کنید را به عنوان مقدار eventName ارسال کنید.

 • revenue (اجباری)

مبلغ خرید کاربر را به عنوان مقدار revenue ارسال کنید.

 • currency (اختیاری)

واحد پولی که کاربر خرید را انجام داده است را به عنوان مقدار currency ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد درآمد purchase را برای کاربر 09331952921 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/trackPurchase' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "userId": "09331952921",
 "eventName": "purchase",
 "revenue": 200000,
 "currency": "rial",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'
مثال ارسال رویداد درآمد به سرور چابک از طریق شناسه نصب در چابک
{
 "installationId": "INSTALLATION_ID",
 "eventName": "EVENT_NAME",
 "eventTime": 1575965125110,
 "revenue": 25000,
 "currency": "RIAL",
 "eventData": {}
}
 • installationId (اجباری)

این شناسه نصب توسط چابک گزارش می‌شود. برای ارسال رویداد انجام شده توسط یک کاربر باید شناسه نصب آن را به سرور چابک ارسال کنید که می‌توانید شناسه نصب (شناسه دستگاه) را در زمان ارسال رویداد از SDK چابک دریافت کنید.

 • eventName (اجباری)

نام رویدادی که می‌خواهید برای کاربر ثبت کنید را به عنوان مقدار eventName ارسال کنید.

 • revenue (اجباری)

مبلغ خرید کاربر را به عنوان مقدار revenue ارسال کنید.

 • currency (اختیاری)

واحد پولی که کاربر خرید را انجام داده است را به عنوان مقدار currency ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات و داده مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد درآمد addToCart را برای دستگاه 123456789 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/trackPurchase' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "installationId": "123456789",
 "eventName": "purchase",
 "revenue": 200000,
 "currency": "rial",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'

ارسال رویداد درآمد (Tracking Revenue)


POST | لینک پایه (Path)

لینک پایه ارسال رویدادposthttps://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/installations/trackRevenue است. شما می‌توانید به یکی از دو روش شناسه نصب یا شناسه کاربری، رویداد درآمد با نام Purchase را به سرور چابک ارسال کنید.


مثال ارسال رویداد درآمد به سرور چابک از طریق شناسه کاربری
{
 "userId": "USER_ID",
 "eventTime": 1575965125110,
 "revenue": 25000,
 "currency": "RIAL",
 "eventData": {}
}
 • userId (اجباری)

شناسه کاربری که رویداد را انجام داده است.

نکته:توجه داشته باشید شناسه کاربر، شامل اطلاعات دستگاه‌هایی که کاربر با آن‌ها وارد اپلیکیشن شده نمی‌شود؛ شما برای ذخیره رویداد از سمت کاربر و دستگاهی که رویداد با آن در اپلیکیشن انجام شده، رویداد را به شیوه شناسه نصب ارسال کنید. درصورت ارسال رویداد بر اساس شناسه کاربری، چابک نمی‌تواند تشخیص دهد که رویداد از چه دستگاهی ارسال شده است، در نتیجه چابک به طور خودکار آخرین دستگاهی که کاربر با آن وارد اپلیکیشن شده را به عنوان دستگاهی که رویداد در آن انجام شده ذخیره می‌کند.

 • revenue (اجباری)

مبلغ خرید کاربر را به عنوان مقدار revenue ارسال کنید.

 • currency (اختیاری)

واحد پولی که کاربر خرید را انجام داده است را به عنوان مقدار currency ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد درآمد purchase را برای کاربر 09331952921 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/trackRevenue' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "userId": "09331952921",
 "revenue": 200000,
 "currency": "rial",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'
مثال ارسال رویداد درآمد به سرور چابک از طریق شناسه نصب در چابک
{
 "installationId": "INSTALLATION_ID",
 "eventTime": 1575965125110,
 "revenue": 25000,
 "currency": "RIAL",
 "eventData": {}
}
 • installationId (اجباری)

این شناسه نصب توسط چابک گزارش می‌شود. برای ارسال رویداد انجام شده توسط یک کاربر باید شناسه نصب آن را به سرور چابک ارسال کنید که می‌توانید شناسه نصب (شناسه دستگاه) را در زمان ارسال رویداد از SDK چابک دریافت کنید.

 • revenue (اجباری)

مبلغ خرید کاربر را به عنوان مقدار revenue ارسال کنید.

 • currency (اختیاری)

واحد پولی که کاربر خرید را انجام داده است را به عنوان مقدار currency ارسال کنید.

 • eventTime (اختیاری)

زمان وقوع رویداد را به عنوان مقدار eventTime ارسال کنید.

نکته:در صورت ارسال نکردن زمان رویداد، چابک زمان دریافت رویداد را به عنوان زمان وقوع رویداد برای شما ذخیره می‌کند.

 • eventData (اختیاری)

اطلاعات و داده مربوط به ایونت را می‌توانید به عنوان مقدار eventData ارسال کنید.

نمونه‌ای از typeهای متفاوت در eventData:

{
  "eventData" : {
    "orderDate": "2020-02-06T12:12:25.408Z",
    "isNew": true,
    "avgOrder": 2.4,
    "categories": ["comedy", "action"]
  }
}

نکته: مقادیر تاریخ (date) حتما باید با formatهای ISO و یا UTC ارسال شوند.

نمونه CURL

نمونه CURL زیر رویداد درآمد addToCart را برای دستگاه 123456789 ارسال می‌کند:

curl --location --request POST 'https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/trackPurchase' \
--header 'X-Access-Token: bbb64330870b02fd081f9bb5babb04d5c5d02aac' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "installationId": "123456789",
 "revenue": 200000,
 "currency": "rial",
 "eventData": {
 	"productId": 12345,
 	"productName": "milk"
 }
}'