ویرایش

یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان ‍‍‍Premium_User‍ اختصاص دهید.

نکته: برای ایجاد دسترسی (Access Token) راهنمای استفاده را مطالعه کنید.


افزودن تگ

در این قسمت می‌ توانید به کاربران خود یک یا چند تگ اضافه کنید. همچنین می‌توانید از تگ با کلید و مقدار استفاده نمایید.


GET | یک تگ به کاربر

برای افزودن یک تگ به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد GET انجام می‌شود.


مثال افزودن یک تگ به کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId و نام تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما قرار است جنسیت مرد باشد برای همین نام تگ را male می گذاریم. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X GET \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTag/starter/male?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json"

درخواست با موفقیت انجام شد و تگ male به هر دو (count: 2) دستگاه کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه شد.

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید:

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | چند تگ به کاربر

برای افزودن چند تگ به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTags استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال افزودن دو یا چند تگ به کاربر

در اینجا هم مانند مثال قبل فقط نیاز به userId و نام تگ‌هایی که می‌خواهید اضافه کنید، دارید. این بار تگ‌های کاربر طلایی و نوجوان را به همان کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه می‌کنیم.

curl -X POST/
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTags?access_token=<ACCESS_TOKEN> \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tags\": [ \"golden\", \"teenage\" ]}"

با توجه به اینکه کاربر همان کاربر starter است دوباره پاسخ دو دستگاه (count: 2) را برای اضافه شدن تگ‌ها مشاهده می‌کنید.

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید:

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | تگ از نوع کلید/مقدار

برای افزودن یا ویرایش یک تگ از نوع کلید/مقدار به همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال افزودن تگ از نوع کلید/مقدار به کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId، نام و مقدار تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما قرار است شهر باشد برای همین مقدار تگ را مثلا tehran می گذاریم. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X POST "https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag?access_token=<ACCESS_TOKEN" \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tag\": \"city\", \"value\": \"tehran\"}"

با توجه به اینکه کاربر همان کاربر starter است دوباره پاسخ دو دستگاه (count: 2) را برای اضافه شدن تگ‌ها مشاهده می‌کنید.

برای ویرایش تگ باید ‍‍userId و نام را همان وارد کنید و فقط مقدار (value) را عوض کنید.حذف تگ

در این قسمت می‌ توانید یک یا چند تگ را از کاربران خود حذف کنید. همچنین می‌توانید تگ با کلید و مقدار را هم حذف کنید.


GET | یک تگ از کاربر

برای حذف یک تگ از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد GET انجام می‌شود.


مثال حذف یک تگ از کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId و نام تگ دارید. به عنوان مثال، می‌خواهیم تگ male را از کاربر starter حذف کنیم.

curl -X GET \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTag/starter/male?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json"

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | چند تگ از کاربر

برای حذف چند تگ از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTags استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال حذف دو یا چند تگ از کاربر

در اینجا هم مانند مثال قبل فقط نیاز به userId و نام تگ‌هایی که می‌خواهید حذف کنید، دارید. این بار تگ‌های کاربر طلایی و نوجوان را از همان کاربر با userId (شناسه کاربری) starter حذف می‌کنیم.

curl -X POST/
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeTags?access_token=<ACCESS_TOKEN> \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tags\": [ \"golden\", \"teenage\" ]}"

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.


POST | تگ از نوع کلید/مقدار

برای حذف یک تگ از نوع کلید/مقدار از همه دستگاه‌های کاربر می‌توانید از https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addValueTag استفاده کنید.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.


مثال حذف تگ از نوع کلید/مقدار از کاربر

برای این کار فقط نیاز به userId، نام تگ دارید. به عنوان مثال، تگ ما شهر است. همینطور userId کاربر ما هم starter است.

curl -X POST "https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/removeValueTag?access_token=<ACCESS_TOKEN" \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tag\": \"city\"}"