ویرایش

شما می‌توانید با فراخوانی یک وب‌ سرویس، دیتای دستگاه‌هایی که اپلیکیشن شما را حذف کرده‌اند را در تاریخ‌های دلخواهتان دریافت کنید.


نکته: برای ایجاد دسترسی (Access Token) راهنمای استفاده را مطالعه کنید.


GET | لینک پایه (Path)

لینک پایه دریافت دیتا https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/installations/v1/uninstall/report/:from/:to است.


پارامترها

 • from

این پارامتر timestamp است. (از چه تاریخی دیتا دریافت شود.)

 • to

این پارامتر timestamp است. (تا چه تاریخی دیتا دریافت شود.)

 • offset (اختیاری)

این پارامتر عددی تعیین می‌کند نتایج دیتای درخواستی شما از کجا شروع شود. پیش‌فرض این پارامتر عدد ۰ می‌باشد.

 • limit (اختیاری)

این پارامتر عددی تعیین می‌کند از offset شما به بعد چه تعداد از نتایج درخواستی شما دریافت شود. پیش‌فرض این پارامتر عدد ۲۵ است.

 • type (اختیاری)

این پارامتر مشخص می‌کند که حذف‌ها گزارش شوند یا ریزش‌ها، اگر مقدار این پارامتر را‍ churn قرار دهید فقط مواردی در گزارش مشاهده می‌شود که کاربر اپلیکیشن را حذف کرده و دستگاه فعال دیگری نداشته باشد.


نمونه Curl

نمونه زیر دریافت دیتای حذف را از نتایج ۱۰۰ام تا ۲۰۰ام درخواست می‌کند.

curl -X GET \ 
--header 'Accept: application/json' \ 
'https://{APP_ID}.push.adpdigital.com/api/installations/v1/uninstall/report/1567922666521/1567836276088?limit=100&offset=100&access_token={YOUR_ACCESS_TOKEN}'

پاسخ درخواست مانند زیر خواهد بود:

{
 "count": 1,
 "data": [
  {
   "time": "2019-08-28T22:30:18.148Z",
   "installationId": "DEVICE_ID",
   "deviceType": "DEVICE_TYPE(android, ios,...)",
   "userId": "USER_ID"
  }
 ]
}