چابک علاوه بر پیام چابک، پوش‌نوتیفیکیشن هم ارسال می‌کند. با توجه به این که دریافت پوش‌نوتیفیکیشن از سوی دستگاه‌هایی که پلی سرویس (play services) گوگل را ندارند امکان‌پذیر نمی باشد، در این حالت چابک به طور پیش‌فرض اتصال خود را با کلاینت حفظ می‌کند تا در حالت بسته (kill) بودن اپلیکیشن هم، پیام چابک را به صورت نوتیفیکیشن دریافت کنند. البته این امکان برای دستگاه‌های آی‌اواس، اندروید O به بالا و دستگاه‌های محافظت شده (مانند شیائومی، اوپو، ردمی و…) وجود ندارد.

شما می‌توانید نمایش و کلیک این پوش‌نوتیفیکیشن‌ها را شخصی‌سازی کنید. همینطور با تنظیم پوش‌نوتیفیشکیشن چند رسانه‌ای می‌توانید برای هرکدام اکشن تعیین نمایید.

نکته: در صورتی که پس از پیاده‌سازی این بخش، اپلیکیشن شما پوش دریافت نمی‌کرد بخش عیب یابی را مطالعه کنید.

نکته: در صورت به روز رسانی SDK فایربیس به نسخه ۲۰.۱.۱ به بالا، با توجه به امکان تغییر توکن و اختلال در ارسال کمپین و شمارش حذف، حتما مستندات آن را با دقت مطالعه کنید.


دریافت پوش نوتیفیکیشن توسط چابک

اگر می‌خواهید کلاس FirebaseMessagingService را خودتان پیاده‌سازی کنید و تمایل دارید چابک نیز پوش نوتیفیکیشن را دریافت کند، لازم است که متد ChabokFirebaseMessaging.refreshToken در متد onNewToken کلاس فایربیس و متد ChabokFirebaseMessaging.onMessageReceived در متد onMessageReceived کلاس فایربیس فراخوانی شود. مطابق قطعه کد زیر:

public class MyFirebaseMessagingService extends FirebaseMessagingService {
  @Override
  public void onNewToken(String token) {
    ChabokFirebaseMessaging.refreshToken(token, getApplicationContext());
  }

  @Override
  public void onMessageReceived(@NonNull RemoteMessage remoteMessage) {
    super.onMessageReceived(remoteMessage);

    if (ChabokFirebaseMessaging.isChabokPushNotification(remoteMessage.getData())) {
      ChabokFirebaseMessaging.onMessageReceived(remoteMessage, getApplicationContext());
    }
    /* 
    * place your code here
    */
  }
}

شخصی‌سازی نمایش و کلیک روی نوتیفیکیشن

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی (پیام چابک و پوش‌نوتیفیکیشن)، اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به تنظیم نمایش نوتیفیکیشن‌ها، کد مورد نظر خود را می‌توانید به کلاینت اضافه کنید. برای این منظور لازم است یک شیء از نوع NotificationHandler نمونه‌سازی کنید، مانند قطعه کد زیر:

NotificationHandler notificationHandler = new NotificationHandler() {
  @Override
  public Class getActivityClass(ChabokNotification chabokNotification) {
    //return preferred activity class to be opened on this message's notification
    return MY_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class;
  }

  @Override
  public boolean buildNotification(ChabokNotification chabokNotification,
                     NotificationCompat.Builder builder) {
    // use builder to customize the notification object
    // return false to prevent this notification to be shown to the user
  	// otherwise true
    return true;
  }

  @Override
  public boolean notificationOpened(ChabokNotification message, ChabokNotificationAction notificationAction) {
    if (notificationAction.type == ChabokNotificationAction.ActionType.ActionTaken){
      //Click on an action.
    } else if (notificationAction.type == ChabokNotificationAction.ActionType.Opened){
      //Notification opened
    } else if (notificationAction.type == ChabokNotificationAction.ActionType.Dismissed){
      //Notification dismissed
    }

    //false to prevent launch activity that returned from getActivityClass or navigation to a url.
    return super.notificationOpened(message, notificationAction);
  }
};

AdpPushClient.get().addNotificationHandler(notificationHandler);
 • شما می‌توانید از کلاس getActivityClass برای تعیین صفحه مقصد روی کلیک استفاده کنید.
 • در متد buildNotification با پارامترهای ورودی متد یعنی ChabokNotification و NotificationCompat.Builder می‌توانید نوتیفیکیشن دریافتی را به دلخواه تغییر داده و درباره نمایش آن تصمیم بگیرید. در صورتی که مقدار بازگشتی از این متد true باشد، کتابخانه با توجه به تنظیمات مربوطه نوتیفیکیشن را نمایش می‌دهد ولی اگر مقدار بازگشتی false باشد بدین معنی است که شما خودتان نمایش را به عهده می‌گیرید و همینطور آمار کلیک، دکمه‌ها (actions) و رد کردن (dismiss) نوتیفیکیشن را نخواهید داشت.
 • با متد notificationOpened می‌توانید دیتای کلیک، اکشن یا dimiss نوتیفیکیشن را دریافت کنید.

دریافت دیتای نوتیفیکیشن

با استفاده از قطعه کد زیر در متد buildNotification که در بخش قبل به آن اشاره شده است، می‌توانید به data نوتیفیکیشن دسترسی داشته باشید:

if (chabokNotification.getExtras() != null) {
  Bundle payload = chabokNotification.getExtras();

  //FCM message data
  Object data = payload.get("data");
} else if (chabokNotification.getMessage() != null) {
  PushMessage payload = chabokNotification.getMessage();

  //Chabok message data
  JSONObject data = payload.getData();
}

آیکون کوچک پیش‌فرض نوتیفیکیشن

با قرار دادن کد زیر در فایل AndroidManifest.xml در تگ Application می‌توانید آیکون پیش‌فرض نوتیفیکیشن را به چابک معرفی کنید:

<meta-data
      android:name="com.adpdigital.push.client.default_notification_icon"
      android:resource="@drawable/ic_notification_icon" />

و یا با فراخوانی متد زیر، آیکون کوچک پیش‌فرض برای نوتیفیکیشن را به کتابخانه چابک معرفی کنید:

AdpPushClient
    .get()
    .setNotificationIconSilhouette(R.drawable.ic_notification_icon);

نمایش کامل متن‌های بلند در نوتیفیکیشن

اگر از نسخه ۲.۱۸.۰ و یا بالاتر کتابخانه اندروید چابک استفاده می‌کنید به صورت پیش‌فرض متن پیام‌ها و پوش‌نوتیفیکیشن‌ها به صورت bigText یا چندخطی نمایش داده می‌شوند.


اگر از نسخه‌ پایین‌تر از ۲.۱۸.۰ کتابخانه چابک استفاده می‌کنید، می‌توانید برای نمایش متن کامل پیام‌ها و پوش‌نوتیفیکیشن‌ها با استفاده از متد buildNotification اقدام به شخصی‌سازی آن‌ها کنید. برای اینکار از قطعه کد زیر در متد فوق استفاده کنید

@Override
public boolean buildNotification(ChabokNotification chabokNotification, NotificationCompat.Builder builder) {
	boolean isRichNotification = false;

	if (chabokNotification.getExtras() != null) {
    	Bundle payload = chabokNotification.getExtras();

    	//FCM message
    	isRichNotification = payload.containsKey("mediaUrl");
	} else if (chabokNotification.getMessage() != null) {
    	PushMessage payload = chabokNotification.getMessage();

    	//Chabok message
    	if (payload.getNotification() != null) {
        	isRichNotification = payload.getNotification().has("mediaUrl");
    	}
	}

	if (!isRichNotification) {
    	String notifText = chabokNotification.getText();
    	if (notifText != null) {
        	builder.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(notifText));
        	if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
            	builder.setPriority(Notification.PRIORITY_MAX);
        	}
    	}
	}
	
	return super.buildNotification(chabokNotification, builder);
}

پشتیبانی چینش راست به چپ (RTL Support)

برای پشتیبانی از چینش راست به چپ باید "android:supportsRtl="true را به کلاس ‍‍application در AndroidManifest.xml اضافه کنید.

<application
       android:supportsRtl="true"
       android:icon="@drawable/ic_launcher"
       android:theme="@style/AppTheme"
       android:label="Chabok Example"
       android:name=".ChabokExampleApp">
   ...
 </application>

تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای (Rich Push Notification)

۱- ابتدا در فایل AndroidManifest.xml اکشن‌های خود را برای ‌BroadcastReceiver تعیین کنید تا بتوانید برای هر اکشن عملیات مناسب را اعمال کنید:

<receiver android:name="NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_01"/> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_02"/> 
		<!-- list of actions ... -->
	</intent-filter>
</receiver>

۲- کلاس جدید از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا بتوانید کلیک بر روی هر اکشن را پیاده‌سازی کنید:

import android.content.Intent; 
import android.content.Context; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
 
public class NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS extends BroadcastReceiver { 
  @Override 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
    String action = intent.getAction(); 
	
    if ("YOUR_ACTION_01".equals(action)) { 
      //Action 01 was clicked by user ... 
    } else if ("YOUR_ACTION_02".equals(action)) { 
      //Action 02 was clicked by user ...
    } 
  } 
}

نمونه کد پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

قطعه کد زیر را در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید:

<receiver android:name=".NotificationReceiver"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="special_offers_action"/> 
		<action android:name="favorite_product_action"/> 
	</intent-filter>
</receiver>

سپس کلاس جدید با نام NotificationReceiver از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا کد مربوط به دو اکشن بالا را با یک Toast به نمایش بگذارید:

import android.widget.Toast;
import android.content.Intent;
import android.content.Context;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.BroadcastReceiver;

public class NotificationReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    NotificationManager manager = (NotificationManager) 
        context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    String action = intent.getAction();

    if ("special_offers_action".equals(action)) {
      Toast.makeText(context, "Special offers action was clicked by user ...",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if ("favorite_product_action".equals(action)) {
      Toast.makeText(context, "Favorite product action was clicked ...",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    manager.cancel(0);
  }
}
نمونه Curl

با اجرای دستور زیر در Terminal می‌توانید یک نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای ارسال کنید. دقت کنید که در دستور زیر مقدار <ACCESS_TOKEN> حساب کاربری خود و مقدار USER_ID را شناسه‌ کاربری که می‌خواهید پیام به او تحویل داده شود، وارد نمایید. (این دستور برای ارسال به یک کاربر به خصوص است. برای ارسال به گروهی از کاربران به این صفحه مراجعه کنید.)

curl -X POST \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/push/toUsers?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"user\": \"USER_ID\", \"content\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"notification\": { \"title\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"body\": \"در جمعه سیاه می‌توانید با خرید از فروشگاه‌چابک، همزمان با تمام دنیا در این کمپین بزرگ شرکت کنید و با تخفیف های باور نکردنی همراه باشید.\", \"actions\": [ { \"id\": \"special_offers_action\", \"title\": \"پیشنهادهای ویژه\", \"options\": 5 }, { \"id\": \"favorite_product_action\", \"title\": \"کالاهای مورد علاقه من\", \"options\": 5 } ], \"mediaType\": \"png\", \"mediaUrl\": \"https://raw.githubusercontent.com/chabokpush/chabok-assets/master/samples/notification/blackfriday.png\", \"mutableContent\": true, \"category\": \"__BLACK_FRIDAY__\" }}"
Its Youتست ارسال پوش


۱- آیا پوش‌نوتیفیکیشن‌ها با موفقیت دریافت می‌شوند؟

برای اطمینان از ارسال ودریافت موفق پوش کافیست بخش نوتیفیکیشن داشبورد را مشاهده کنید. در این نمودار آمار ارسال ناموفق پوش نوتیفیکیشن نیز موجود است که می‌توانید آن را زیر نظر داشته باشید.

نکته: در صورت بروز مشکل در ارسال پوش بخش عیب‌یابی را مطالعه کنید.


enter image description here


۲- آیا حذف‌ها به درستی شمرده می‌شوند؟

در صورتی که از پوش‌نوتیفیکیشن هم استفاده نمی‌کنید، بعد از حذف اپلیکیشن یک پوش به اپ کاربران ارسال کنید تا از شمارش حذف دستگاه کاربران اطمینان حاصل کنید.

نکته: حتما برای شمارش حذف و ریزش این مورد را بررسی کنید. همچنین دقت داشته باشید فرایند حذف اپلیکیشن مدت کوتاهی (حدود ۲۰ دقیقه) طول می‌کشد.

چابک به طور روزانه توکن‌های کاربران را چک می‌کند و اگر کاربری اپلیکیشن شما را حذف کند متوجه این موضوع خواهد شد و در حساب عملیاتی آمار حذف و ریزش بروزرسانی می‌شود.


enter image description here