ویرایش

افزودن کتابخانه

با استفاده از دستور زیر در Package Manager Console می توانید کتابخانه چابک را به آسانی نصب کنید :

PM> Install-Package ADPPushSDK

و یا همانند تصویر زیر از طریق Manage NuGet Package اقدام به نصب کتابخانه Chabok Push نمایید.

Manage NuGet Package