ویرایش

شما می‌توانید رفتارهای کاربر را در اپلیکیشن خود به طور لحظه‌ای رصد کنید و علاوه بر گرفتن بازخورد، براساس این رفتارها آن‌ها را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام بفرستید. همچنین آمار رفتار کاربران را می‌توانید تحلیل کنید.


متد رصد

برای رصد رفتار کاربر باید از متد track استفاده کنید. این متد دارای مقدار ورودی های نام track Name و اتریبیوت ها Data است.

به عنوان مثال می‌خواهید رفتار خرید‌ از فروشگاه اینترنتی خودتان را رصد کنید. برای ثبت این رفتار کد زیر را با الگوی بالا وارد می‌نماییم.

chabokPush.Track("Track Name",Data);

نمونه Data جهت ارسال به سرور :

var date = new DateTime(2021, 10, 14, 11, 22, 33);
string[] removedItems = { "Saffron", "Rice"};
Dictionary<string, object> data = new Dictionary<string, object>();
data.Add("Cart Title", "Main Cart");
data.Add("Removed Anything", true);
data.Add("Removed Items Count", 2);
data.Add("Date", date);
data.Add("Removed Items", removedItems);
chabokPush.Track("Edit Cart", data);

پس از اعمال کد بالا، هر خرید به همراه زمان وقوع ذخیره خواهد شد.


ارسال پیام براساس رفتار

رفتارهایی که شما برای رصد تعیین می‌کنید به صورت خودکار در بخش ارسال پیام متنی پنل در قسمت سگمنت با سه پارامتر اولین، آخرین و تعداد اضافه خواهند شد. از این طریق می‌توانید براساس آن رفتارها، کاربرانتان را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام ارسال کنید.

اکنون می‌خواهید برای کسانی که پوشاک خریداری کرده‌اند پیامی بفرستید که آن‌ها را از رسیدن کالکشن‌های جدید فصل خبردار کنید.

عکس مربوطه


تحلیل رفتار

رفتاری که شما تعیین می‌کنید در اپلیکیشنتان رصد شود هم به صورت جمعی از سوی همه کاربران و هم به صورت فردی از سوی هر کاربر در پنل قابل بررسی می‌باشد:

  • تب رفتارها در داشبورد:

آمار رفتارهای کاربر هم به صورت نگاه کلی (quick stats) و هم به صورت نمودار (رخدادها) در ماه جاری قابل تحلیل است.

عکس مربوطه

عکس مربوطه

  • تاریخچه رویداد‌ها در جزئیات هر دستگاه:

شما می‌توانید رفتارهای هر کاربر را به صورت لیستی از رویدادها به ترتیب و با جزئیات زمان رخ دادن آن‌ها در بخش مشترکین پنل در قسمت جزئیات دستگاه مشاهده کنید.

عکس مربوطهتست رصد رفتار (ایونت)


۱- آیا ایونت‌ها به درستی رصد و در پروفایل پروفایل کاربر و جزئیات دستگاه در پنل نمایش داده می‌شوند؟

پس از پیاده‌سازی ایونت‌ها، می‌توانید آن را در پروفایل کاربران بلافاصله بعد وقوع ایونت بررسی کنید.


enter image description here


۲- آیا در سگمنت نام و نوع داده ایونت (تحت عنوان رفتار کاربر) قابل نمایش است و کاربران به درستی فیلتر می‌شوند؟

به کمک سگمنت می‌توانید کاربران را به همراه تمامی رویدادهایی که در اپلیکیشن اتفاق افتاده است را (مثل خرید) مشاهده و دسته‌بندی کنید.


enter image description here